Carieră

CECCAR Filiala București: Coordonator compartiment audit intern

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central al CECCAR, din Municipiul București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de Coordonator compartiment audit intern, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale de ocupare a postului:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 • studii superioare economice 
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţiozitate si perseverență;
 • cunoştinţe Microsoft Office;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă;
 • are calitatea de auditor financiar.

Dosarele de înscriere se vor depune incepand cu data de 05.12.2022 până la data de 15.12.2022 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri, între orele 08:00-16:00, la sediul Aparatului Central al CECCAR, din Municipiul București, Str. Intrarea Pielari nr.1, sector 4.

Susținerea interviului va avea loc la data de 16.12.2022, orele 11:00.

Acte necesare:

1. cerere de angajare;

2. CV-ul semnat pe fiecare pagină, din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

3. copia actului de identitate;

4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

BIBLIOGRAFIE

Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

Codul etic national al profesioniștilor contabili;

Legea nr. 162/2017.

Post vacant: șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala Botoșani

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei Botoșani din Calea Națională nr. 69F, Botoșani, în vederea ocupării unui post de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, pe perioadă determinată de un an și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice 
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Botoșani, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune până la data 30.09.2022, orele 10.00- 15.00, la sediul Filialei CECCAR Botoșani;

– proba scrisă, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului si interviul vor avea loc în data de 03.10.2022, de la ora 14.00, la sediul Filialei CECCAR Botoșani;

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Botoșani.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. cerere de înscriere la concurs;

2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;

3. copia actului de identitate;

4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.

Angajăm consilier juridic!

Ai studii superioare juridice și experiență în domeniul juridic de minimum un an? Am putea deveni colegi!

Este important să știi cum funcționează o asociație/fundație/organism profesional, pentru că noi asta suntem.

Contează să ai o atenție sporită la detalii, abilități excelente de analiză, capacitatea de a identifica rapid soluțiile potrivite.

La fel de important este să poți analiza și cerceta concepte juridice, jurisprudența, reglementări legale în vigoare, să le sintetizezi și să le interpretezi.

Dintre activitățile viitorului/viitoarei coleg/colege:

 • întocmește documentele legale pentru susţinerea intereselor CECCAR în faţa autorităţilor judecătoreşti şi ale administraţiei publice;
 • apără interesele juridice şi reprezintă CECCAR la instanţele judecătoreşti, arbitrale, precum şi în faţa altor autorităţi publice, pe bază de delegaţie;
 • analizează zilnic site-urile instituțiilor și autorităților de reglementare pentru urmărirea procesului legislativ al unor acte cu incidenţă asupra profesiei;
 • întocmeşte, redactează şi avizează pentru legalitate contractele încheiate la nivelul CECCAR;
 • poartă corespondenţa cu terţii pe probleme de profesie, aplicare norme.

Noi, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), suntem singurul organism profesional care oferă posibilitatea obținerii calificărilor de expert contabil și de contabil autorizat în România. Avem filiale în toate cele 42 de județe ale țării și suntem membri ai unora dintre cele mai importante organisme profesionale de profil de la nivel internațional. Mai multe poți afla de pe site-ul nostru – www.ceccar.ro – și de pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/ceccar.ro/.

Dacă tu consideri că ești persoana potrivită, așteptăm să te prezinți prin CV-ul tău ce va fi trimis către resurseumane@ceccar.ro, până la data de 14.10.2022. Suntem nerăbdători să te cunoaștem!

Pentru persoanele selectate, proba de verificare a cunoștințelor profesionale, cea de verificare a competențelor de utilizare PC și interviul vor avea loc la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în data de 18.10.2022, ora 11.00.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările ulterioare;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor și Consiliul Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;
 4. Codul etic national al profesioniştilor contabili;
 5. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Regulamentul privind privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat;
 7. Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat;
 8. Metodologia de acordare a vizei.

 

 

 

 

Filiala Brăila

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Brăila, Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 3, în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi/5 zile/săptămână. (detalii, aici)


Filiala Timiș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Aparatului Central din Bucureşti Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4 în vederea ocupării unui post de director executiv pentru Filiala CECCAR Timis pe perioada nedeterminata si program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Filiala Olt

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Olt din Str. Păcii nr. 3, loc. Slatina, jud. Olt, în vederea ocupării unui post de șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Filiala Mureș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Mureș din Str. Marton Aron, Nr. 14, Târgu Mureț, jud. Mureș, în vederea ocupării postului de Șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Mureș din Str. Marton Aron, Nr. 14, Târgu Mureț, jud. Mureș, în vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Filiala Cluj

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Cluj, din Str. Eroilor nr. 2, în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 56 ore/lună. (detalii, aici)


Filiala București

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR București, din Strada Intrarea Nestorei nr 4-6, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de Consilier statistician pe perioada nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii, aici)


Translator – International Relations Department

Are you highly motivated, communicative and eager to learn? Does facing a challenge make you think of at least three possible solutions? Do you have an excellent command of the English language? We are looking for a new colleague to join our dynamic international relations team, so if your answer to these questions is yes, you’ve almost won us over! (Find out more)


Post vacant – asistent manager, Sediul central al CECCAR

Suntem în căutarea unui nou membru al echipei noastre care va ocupa funcția de asistent manager. Dacă ai minimum studii medii, tehnologia îți este prietenă, astfel încât să poți folosi cu ușurință e-mail-ul, scannerul etc., iar utilizarea pachetului Office nu îți pune probleme, am putea fi colegi. Toată corespondența este foarte importantă pentru noi, iar tu te vei asigura de faptul că aceasta ajunge la destinatar și că poate fi identificată cu ușurință oricând va fi nevoie. Vei fi prima persoană cu care membrii noștri – experți contabili și contabili autorizați –, precum și oaspeții vor lua contact și suntem siguri că vei avea grijă să fie primiți cu un zâmbet. De asemenea, ne-ar fi util ajutorul tău pentru asigurarea activităților de protocol.

Înainte de a te cunoaște, să îți spunem câte ceva despre noi. Noi, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), sărbătorim anul acesta 100 de ani de la înființare și suntem singurul organism profesional care oferă posibilitatea obținerii calificărilor de expert contabil și de contabil autorizat în România. Avem filiale în toate cele 42 de județe ale țării și suntem membri ai unora dintre cele mai importante organisme profesionale de profil de la nivel internațional. Dar mai multe poți afla de pe site-ul nostru – www.ceccar.ro – și de pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/ceccar.ro/.

Dacă tu consideri că ești persoana potrivită, așteptăm să te prezinți prin CV-ul tău ce va fi trimis către resurseumane@ceccar.ro, până la data de 02.06.2021, ora 15.00. Suntem nerăbdători să te cunoaștem!

Dacă te vom selecta pentru următoarea etapă, în data de 04.06.2021, ora 11.00, vei susține o probă scrisă la sediul nostru, ce constă în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite. Pentru a te pregăti, îți recomandăm să citești Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 și Regulamentul de organizare și funcționare a CECCAR. Totodată, vei susține și o probă de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului.

Mult succes!


Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs pentru Aparatul Central din localitatea București str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, în vederea ocupării pe durata determinata, a posturilor de Consilier învățământ și Economist în economie generală. (detalii, aici)


SEDIUL CENTRAL

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează selecție pe bază de interviu și testare, la sediul central din str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București, în vederea ocupării a două posturi de referent de specialitate in domeniul financiar-contabil în cadrul sediului central. (detalii, aici)


SEDIUL CENTRAL

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de consilier juridic  în cadrul Direcției Juridice, Resurse Umane și Achiziții. (detalii, aici)